Yale In-Home Villkor

ANVÄNDARVILLKOR

1. ALLMÄNT

1.1

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller då ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, org. nr 556034-3161, Box 70340, 107 23 Stockholm, https://yaleinhome.com/se-se/help-center, telefonnummer 016-177000 (”ASSA ABLOY”) tillhandahåller kontroll- och styrningstjänsten ”In-Home services” för vissa av ASSA ABLOY godkända digitala lås (”Digitalt Lås”) via en tillhörande app (”Tjänsten”). Syftet med Tjänsten är att ge användare av Tjänsten möjligheten att ge tredje parter tillgång till sitt hem på distans för att leverera produkter och/eller tjänster till användaren genom användning av tillfälliga engångskoder som generas i appen för att öppna användarens Digitala Lås.

2. VILLKOR FÖR ATT BLI ANVÄNDARE

2.1

För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera att bli bunden av Villkoren. Vidare behöver du ha ett Digitalt Lås placerat i ditt hem.

2.2

Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren.

2.3

Du är införstådd med och godkänner att tjänster som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls på de villkor som du godkänner direkt med sådan tredje part. De tjänster som tillhandahålls av sådan tredje part är på dennes eget ansvar och eventuella frågor eller klagomål rörande dessa eller i samband med dessa, ska riktas direkt till sådan tredje part.

2.4

Du åtar dig att under ditt nyttjande av Tjänsten inneha en giltig hemförsäkring samt godkänna att omfattas av den extraförsäkring som närmare beskrivs i Bilaga 1, vilken ASSA ABLOY tecknar till förmån för dig via ASSA ABLOY:s samarbetspartner. Du är medveten om att extraförsäkringen inte är en ersättning för en giltig hemförsäkring.

3. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN

3.1

Tjänsten består av att du kan kontrollera aktiviteter genom ditt Digitala Lås samt att du kan kontrollera, via godkännande/avvisande, vem som får tillgång och när, till ditt hem via ditt Digitala Lås.

3.2

De funktioner som tillhandahålls i Tjänsten kan variera från tid till annan. Funktionerna innebär att du kan övervaka, kontrollera och styra ditt Digitala Lås, inklusive funktioner som möjliggör att en tredje part får tillfällig tillgång till ditt hem för att leverera produkter och/eller tjänster.

3.3

ASSA ABLOY kan även komma att erbjuda dig nya funktioner i Tjänsten. Sådana nya funktioner kan vara förenade med särskilda villkor. Om du önskar aktivera den nya funktionen måste du godkänna de särskilda villkor som gäller för den funktionen.

3.4

Tjänsten kan endast användas för den hemadress som du angivit vid registreringen för Tjänsten, alternativt sådan uppdaterad hemadress som du vid ett senare tillfälle registrerat som aktuell hemadress. ASSA ABLOY ansvarar inte för leveranser som inte har kunnat genomföras på grund av att du vid beställning av den aktuella produkten eller tjänsten angivit en annan leveransadress än den hos ASSA ABLOY registrerade och korrekta hemadressen.

3.5

Du som användare är själv ansvarig för att kontrollera om du har ett larm som är integrerat och som automatiskt slås ifrån eller om du har ett larm som inte är integrerat Vid användning av Tjänsten kan ett larm på den aktuella hemadressen som är integrerat i Tjänsten med automatik slås ifrån i samband med att tredje part ges tillgång vid leverans.. Du är som användare själv ansvarig för att ett icke integrerat larm avaktiveras i samband med leverans. Om du vill att larmet ånyo aktiveras i samband med stängning/låsning av det Digitala Låset är du ansvarig för att tillse att så sker.

3.6

Du är som användare ansvarig för att använda Tjänsten aktsamt för att så långt möjligt undvika eller begränsa att stöld eller skada inträffar. Om du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen minska eller helt utebli. Generella aktsamhetskrav gäller för försäkringar.

Om du exempelvis har husdjur hemma ansvarar du för att förebygga risk för skada eller att husdjuret på annat sätt stör leveransen i samband med tredjeparts tillgång till hemadressen. Det kan innebära t ex att tillse att husdjur inte vistas i utrymme som tredje part ges tillgång till.

3.7

ASSA ABLOY kan komma att rikta erbjudanden till dig via Tjänsten, SMS, e-post eller på annat sätt. Marknadsföring som riktar sig direkt till dig som användare ska uppfylla gällande lagar, uppförandekoder och etiska riktlinjer. Genom att skapa ett konto hos ASSA ABLOY samtycker du till att ASSA ABLOY riktar erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få sådana riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till ASSA ABLOY. 

3.8

Samtliga immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten tillhör ASSA ABLOY. Du får en icke-exklusiv och icke vidarelicensierbar rätt att använda Tjänsten enbart för de syften som anges i Villkoren och i enlighet med tillämplig lag.

4. REGISTRERING

4.1

För att kunna använda Tjänsten måste du först skapa ett konto (registrering). Registreringen kräver information om ditt Digitala Lås, namn, hemadress, e-post, telefonnummer, personligt lösenord och betalningsuppgifter.

4.2

När du har registrerat dig för Tjänsten kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar din registrering och innehåller en begäran om aktivering av ditt konto. E-postmeddelandet innehåller en länk som du måste klicka på för att bekräfta din registrering.

5. ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA TJÄNSTEN

5.1

Tjänsten förutsätter att det Digitala Låset och den tillhörande appen är installerat på ett korrekt sätt och att låset kommunicerar med din separat erhållna gateway.

5.2

För att kunna använda Tjänsten måste du ansluta ditt registrerade konto till ditt Digitala lås och till bryggan via den tillhörande appen. 

5.3

För att använda Tjänsten måste den tillhörande appen vara installerad på en mobiltelefon med tillgång till internet. För att Tjänsten ska fungera måste mobiltelefonen vara ansluten till internet. ASSA ABLOY ansvarar inte för brister i Tjänsten orsakat av internet eller annat kommunikationsnät som Tjänsten förmedlas över.

5.4

För att Tjänsten ska fungera krävs att du har gjort alla nödvändiga och korrekta inställningar på mobiltelefonen.

5.5

Du ansvarar själv för att ladda ner den till ditt Digitala Lås tillhörande appen samt för att registrera konto i densamma. ASSA ABLOY ansvarar inte för Tjänsten om du inte har ett fungerande Digitalt Lås och tillhörande app.

5.6

I vissa fall kan meddelanden såsom push-notiser och liknande krävas för Tjänstens funktionalitet.

5.7

Du ansvarar för att välja säkra lösenord för ditt användarkonto, tillhörande app samt User-code (6-siffrig kod) som du använder för att bekräfta en remote access/öppning. Du ansvarar också för att du vidtar alla nödvändiga åtgärder för att hålla samtliga lösenord och User-code hemligt. Du får inte tillåta en tredje part att använda ditt konto eller att få tillgång till Tjänsten.

5.8

Du ansvarar för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Du ansvarar även för att skydda din mobiltelefon mot otillåten användning. Om du upptäcker att tredje part fått tillgång till lösenord eller User-code ska du byta kod/lösen samt kontakta ASSA ABLOY via 0770-373710 eller via de övriga kontaktuppgifter som anges i punkt 1.1 för att få ytterligare instruktioner för hur du ska förhindra ett otillåtet nyttjande av Tjänsten.

6. UPPDATERING AV MJUKVARA

Tjänsten kan enbart fungera fullt ut om uppdateringar av mjukvara i Digitalt Lås, gateway och/eller app som ASSA ABLOY tillhandahåller inom ramen för Tjänsten installeras inom rimlig tid. ASSA ABLOY är inte ansvarig för fel som uppstår i Tjänsten och skador som uppkommer som beror på din underlåtelse att ladda ner och/eller på ett korrekt sätt installera uppdatering som tillhandahålls.

7. OTILLÅTEN ANVÄNDNING

7.1

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av ASSA ABLOY. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från ASSA ABLOY. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

7.2

Du får inte registrera felaktig information i Tjänsten eller använda information från en tredje part utan dennes tillstånd.

7.3

Du får inte använda Tjänsten för att otillåtet eller olagligt komma in i, eller få tillgång till, hem eller på annat sätt använda Tjänsten på ett otillåtet eller olagligt sätt.

8. AVTALSTID OCH AVSLUTANDE AV TJÄNSTEN

8.1

Tjänsten påbörjas det datum som du fått en bekräftelse på ditt köp av Tjänsten. Tjänsten fortlöper sedan och förnyas automatiskt en (1) månad därefter med en ny abonnemangsperiod om en (1) månad i taget (”Abonnemangsperiod”). För varje förnyad Abonnemangsperiod kommer du att debiteras avgiften för din nästkommande abonnemangsperiod enligt punkt 9.2.

8.2

Du kan närsomhelst välja att avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att välja ”Avregistrera konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten, eller genom att kontakta ASSA ABLOY via kontaktuppgifterna som anges i punkt 1.1. Din möjlighet att använda Tjänsten kommer då att upphöra efter utgången av den Abonnemangsperiod då du avslutade Tjänsten. ASSA ABLOY kommer dock inte att återbetala redan debiterade abonnemangsavgifter.

9. AVGIFTEN FÖR TJÄNSTEN

9.1

Avgiften för Tjänsten är den månadsavgift som var tillämplig vid den tidpunkt som du registrerade dig för Tjänsten enligt punkt 4 (”Abonnemangsavgift”). Vidare kan trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör tillkomma.

9.2

Du kommer att debiteras Abonnemangsavgift genom den betalmetod som du angav när du registrerade dig för Tjänsten. Abonnemangsavgiften kommer att debiteras automatiskt den första dagen av varje Abonnemangsperiod såvida du inte dessförinnan har avslutat Tjänsten enligt punkt 8.2.

9.3

Vi förbehåller oss rätten att ändra det datum som Abonnemangsavgiften debiteras enligt punkt 9.2 om datumet för din nästkommande Abonnemangsperiod infaller på en helgdag eller inte infaller varje månad (t.ex. 30 februari).

9.4

Om ditt användande av Tjänsten har börjat med en kostnadsfri testperiod kommer du att debiteras för Abonnemangsavgiften den första dagen på din första avgiftsbelagda Abonnemangsperiod såvida du inte senast tjugofyra (24) timmar innan testperioden avslutas har meddelat ASSA ABLOY att du inte vill fortsätta nyttja Tjänsten.

9.5

Du åtar dig att hålla tillräckliga medel tillgängliga för att täcka Abonnemangsavgiften när den förefaller till betalning.

9.6

Genom Tjänsten kan du komma att erbjudas att ta del av specifika tjänster och andra erbjudanden från ASSA ABLOY som kan kräva betalning. Du kommer i sådana fall att upplysas om det särskilt.

10. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Du är medveten om att ASSA ABLOY kommer att behandla vissa personuppgifter avseende dig i enlighet med ASSA ABLOY:s integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) som är bilagd Villkoren som Bilaga 2.

11. FEL ELLER BRISTER

11.1

Vid fel eller brist i Tjänsterna ska du utan dröjsmål kontakta ASSA ABLOY och invänta vidare instruktioner.

11.2

ASSA ABLOY ansvarar inte för brister i Tjänsten orsakat av internet eller annat kommunikationsnät som Tjänsten förmedlas över. ASSA ABLOY ansvarar inte heller för Tjänsten om du inte har ett fungerande Digitalt Lås och tillhörande app.
 
i) Om din dörr inte fullt ut fungerar tillsammans med ditt Digitala Lås, eller

ii) om din dörr inte fullt ut fungerar, eller

iii) om ditt Digitala Lås inte fullt ut fungerar, eller

iv) Om din dörr eller ditt Digitala Lås inte fullt ut fungerar tillsammans med Tjänsten ansvarar inte ASSA ABLOY för att Tjänsten fungerar eller för andra följdkonsekvenser orsakat av i-iv). Du som användare av Tjänsten ska därför kontrollera att din dörr, ditt Digitala Lås och tillhörande app fullt ut fungerar tillsammans, innan du använder Tjänsten för leveranser innanför din dörr med hjälp av tillfälliga engångskoder. Du ska även kontrollera att din dörr med ditt Digitala Lås kan stängas och låsas utan problem och utan att den person som stänger och låser dörren har några förkunskaper om just din dörr och ditt Digitala Lås annat än om hur ett Digitalt Lås generellt fungerar.

12. FORCE MAJEURE

ASSA ABLOY är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som ASSA ABLOY eller ASSA ABLOY:s underleverantörer inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

13. AVTALSBROTT OCH ANSVAR

13.1

ASSA ABLOY har rätt att när som helst stänga av och/eller avsluta ditt användarkonto om du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka ASSA ABLOY eller tredje part skada. Du ska då omedelbart upphöra med all användning av Tjänsten och ta bort Tjänsten från enheter där Tjänsten är installerad. Du kommer då inte längre att kunna styra tillgång till ditt hem via det Digitala Låset.

13.2

ASSA ABLOY bär inget ansvar för skador, inklusive följdskador, i de fall Tjänsten inte fungerar som den ska på grund av: (a) felaktig installering eller användning enligt Villkoren, (b) fel i det Digitala Låset för det fall det har tillhandahållits av tredje part, (c) av dig felaktig hantering av Tjänsten, eller (d) tredje parts agerande eller underlåtenhet som ASSA ABLOY inte har något ansvar för (t.ex. fel eller brister i internetuppkoppling).

13.3

ASSA ABLOY har inte något ansvar gentemot dig eller tredje part för någon typ av krav relaterat till stöld, skadegörelse, personskada eller annan typ av skada orsakad av tredje part som du har gett tillgång till ditt hem genom Tjänsten.

14. ÄNDRING AV VILLKOR ELLER TJÄNSTEN

14.1

ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att när som helst implementera ändringar avseende Tjänsten eller Villkoren.

14.2

För det fall ASSA ABLOY ska implementera en ändring avseende Tjänsten eller Villkoren som kommer att ha en negativ inverkan på dig i egenskap av användare kommer ASSA ABLOY informera dig om ändringen senast sextio (60) dagar innan ändringen träder i kraft och ge dig möjlighet att avsluta Tjänsten innan ändringen träder ikraft. ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att implementera ändringen inom en kortare tidsperiod för det fall så krävs av säkerhetsskäl eller legala skäl. Om du inte väljer att säga upp Tjänsten senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft och därefter fortsätter använda Tjänsten anses du ha accepterat ändringen.

15. ÖVRIGT

15.1

Du har rätt att i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ångra ditt köp av Tjänsten inom fjorton (14) dagar från dagen du fått bekräftelse på ditt köp av Tjänsten och få återbetalning av erlagt Abonnemangsavgift. Vänligen kontakta ASSA ABLOY via de kontaktuppgifter som anges i punkt 1.1 för det fall du vill nyttja din ångerrätt. Du kan även använda Konsumentverkets mall för ångerblankett som finns tillgänglig på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se. Du har inte rätt att ångra ditt köp enligt denna punkt

15.1

Om du börjar använda Tjänsten inom fjorton (14) dagar från det att du fått bekräftelse på ditt köp av Tjänsten. Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten samtycker du till att du bereds tillgång till Tjänsten omedelbart och att du avstår från din lagstadgade ångerrätt.

15.2

ASSA ABLOY har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren.

15.3

Du äger inte rätt att utan ASSA ABLOY:s skriftliga samtycke överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor.

15.4

Dessa Villkor begränsar inte dina rättigheter som konsument enligt tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

15.5

Vid tvist mellan ASSA ABLOY och dig i egenskap av användare ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse.

15.6

Om parterna inte kan enas kan tvist rörande konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

15.7

Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.


INTEGRITETSCENTER

ASSA ABLOY Opening Solutions Sverige är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att leverera och hantera In-Home-tjänsten. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföring av våra tjänster och produkter. Du har alltid möjlighet att avsäga dig vidare marknadsföring från oss.


På vårt Integritetscenter kan du läsa mer om Cookies och för vilka syften som vi kan komma att behandla dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi behandlar.


FÖRSÄKRINGSVILLKOR – YALE DOORMAN (TJÄNSTER OCH LEVERANSER IN I HEMMET)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR - YALE DOORMAN (TJÄNSTER OCH LEVERANSER IN I HEMMET) 2019-08-01

Förutom detta villkor gäller reglerna i Försäkringsavtalslagen (2005:104) i tillämpliga delar. Vid tolkning har reglerna i detta villkor företräde framför reglerna i försäkringsavtalslagen i den utsträckning så är möjligt.

1. VEM OMFATTAS

1.1 Försäkringstagare

ASSA ABLOY har tecknat en obligatorisk gruppför-säkring för innehavare av lås Yale Doorman som har tecknat ASSA ABLOY abonnemang ”Tjänster och leveranser in i hemmet”.

1.2 Försäkrad

 • Månadsabonnent (Abonnenten) av lås enligt punkt 1.1
 • Hushållsmedlemmar folkbokförda på samma adress som abonnenten
 • Barn till abonnenten eller dennes make/maka eller sambo som är hushållsmedlemmar men folkbokförda på annan adress p g a delat föräldraansvar.

2. VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller på den adress där det abonnerade låset är installerat.

3. NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller under samma tid som försäkringstagaren abonnerar på ”Tjänster och leveranser in i hemmet”. Vid uppsägning av abonnemanget upphör samtidigt försäkringen att gälla.

4. VAD OMFATTAS?

4.1 Skador som omfattas av den försäkrades hemförsäkring

4.1.1 Självriskskydd vid stöld

Försäkringen ersätter den försäkrades självrisk på hemförsäkringen vid stöld som inträffat på försäkringsställe enligt punkt 2 ovan i samband med tjänst utförd av en leverantör.

4.1.2 Självriskskydd vid allriskskada

Försäkringen ersätter den försäkrades självrisk på hemförsäkringen vid plötslig och oförutsedd skada på lösöre som har orsakats av leverantör. Skadan ska vara orsakad av utifrån kommande händelse.

4.1.3 Rättsskydd

Försäkringen gäller när hemförsäkringens ersättningsbelopp i Rättsskyddsmomentet är uttömt. Försäkringen gäller endast för tvist med leverantör angående ersättning för stöld eller allriskskada. Försäkringstagaren är skyldig att anmäla tvisten till sitt hemförsäkringsbolag.

4.2 Skador som inte omfattas av den försäkrades hemförsäkring

4.2.1 Stöld

 • Omfattning

Försäkringen lämnar ersättning för förlust av lösöre på grund av stöld som inträffat på försäkringsställe enligt punkt 2 ovan som inträffat i samband med tjänst utförd av leverantör där det kan göras sannolikt att stölden förövats av person som är anställd av eller handlar på uppdrag av leverantören.

Stöld eller förlust ska alltid polisanmälas och kopia på anmälan ska bifogas skadeanmälan.

 • Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk

4.2.2 Allrisk

 • Omfattning

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på lösöre som orsakats av leverantör. Skadan ska vara orsakad av utifrån kommande händelse.

 • Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

4.2.3 Rättsskydd

Tvist ska i första hand alltid anmälas till hemförsäkringsbolaget. Försäkringen gäller i det fall hemförsäkringens rättsskyddsmoment inte omfattar tvist med leverantör. Försäkringen gäller endast för tvist med leverantör avseende ersättning för stöld eller allriskskada som överstiger den ersättning som har utbetalats eller kan utbetalas genom denna försäkring.

4.2.3.1 Kvalificeringsregler

 • Rättsskydd kan beviljas om de händelser eller omständigheter, vilka ligger till grund för tvisten, har inträffat under tiden försäkringen varit gällande och det därefter inte gått längre tid än tre år. Med tvist avses anspråk som helt eller delvis har avvisats.
 • Försäkringen gäller för händelser eller omständigheter, vilka ligger till grund för tvisten, som har inträffat i Norden och som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen eller motsvarande domstolar i annat land inom Norden.

4.2.3.2 Krav på ombud

För att försäkringen ska gälla måste du företrädas av ett ombud i tvisten. Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till de krav som lag ställer på ombud och vara

i. advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, eller

ii. annan person som uppfyller kravet på lämplighet. Berkley har rätt att begära rådgivande yttrande av lämpligheten enligt Svensk Försäkrings Prövnings-förfarande beträffande Ombuds Lämplighet.

4.2.3.3 Kostnader

Du kan få ersättning för följande kostnader om de är nödvändiga och skäliga och du inte kan få dem betalda av motparten:

 • Ombuds arvode och omkostnader. Arvode lämnas för skälig tidsåtgång.
 • Kostnader för utredning före rättegång under förutsättning att utredningen har beställts av ditt ombud.
 • Kostnader för bevisning i rättegång.
 • Rättegångskostnader du ålagts att betala till motpart efter prövning av tvisten.

4.2.3.4 Betalningsregel

Ersättning betalas till ditt eget ombud för dina egna ersättningsbara kostnader när ärendet slutredovisats till den del ersättningen inte har betalats till motparten efter verkställighet av dom eller liknande. Om du blir eller kan bli ersättningsskyldig till flera, har vi rätt att fördela återstående försäkringsersättning.

4.2.3.5 Självrisk

Vid rättsskydd är självrisken 5 000 kr + 10 procent av kostnaderna som överstiger 5 000 kr.

4.3 Begränsning i det fall den försäkrade helt saknar gällande hemförsäkring

I det fall den försäkrade inte har någon gällande hemförsäkring så omfattar denna försäkring skada eller förlust enligt 4.2.1 och 4.2.2 med reducerat ersättningsbelopp.

5. FÖRSÄKRINGSBELOPP

5.1 Självrisk på hemförsäkringen

Om skada eller förlust enligt 4.1.1 och 4.1.2 kan ersättas genom den försäkrades hemförsäkring ersätter denna försäkring självrisken på hemförsäkringen dock maximalt 5 000 kr per skada.

5.2 Stöld eller Allriskskada

Om skada eller förlust enligt 4.2.1 och 4.2.2 inte kan ersättas genom den försäkrades hemförsäkring gäller denna försäkring med ett maximalt försäkringsbelopp på 25 000 kr per skada.

Om hemförsäkring helt saknas enligt 4.3 gäller denna försäkring med ett maximalt försäkringsbelopp på 5 000 kr per skada.

5.3 Rättsskydd

För tvist som omfattas av denna försäkring gäller ett högsta försäkringsbelopp på 250 000 kr per tvist och 500 000 kr totalt för samtliga tvister som omfattas av denna försäkring. Begränsningen gäller under abonnemangstiden.

6. UNDANTAG

Försäkringen gäller inte för

 • Skada som kan ersättas genom annan försäkring, garanti eller avtal.
 • Skada som orsakats av annan än leverantör.
 • Skada eller tvist som har uppstått utanför gällande försäkringsperiod enligt punkt 3 ovan.
 • Egendom som tappats bort.
 • Stöld av eller skada på motorfordon eller båt.
 • Egendom som tillhör annan än de försäkrade inklusive egendom tillhörande enskild firma, handelsbolag, aktiebolag eller annan juridisk person även om egendomen helt eller delvis förvaltas av försäkrad.

7. HUR ERSÄTTNING BERÄKNAS

Ersättningen enligt punkt 4.2.1 och 4.2.2 fastställs till vad det kostar Berkley att

 • reparera skada, eller
 • att återanskaffa motsvarande föremål efter marknadsvärdet vid skadetillfället
 • Berkley bestämmer vilket av dessa alternativ som ska väljas och vilken reparatör eller leverantör som väljs.

8. AKTSAMHETSKRAV, UPPSÅT ELLER GROV OAKTSAMHET

8.1 Normal aktsamhet

Den försäkrade ska i möjligaste mån förebygga och förhindra att skada inträffar. Nycklar och koder ska som exempel förvaras och hanteras på ett säkert sätt för att förhindra att obehöriga får tag på dem. Dörrar ska hållas låsta och fönster stängda.

Vi rekommenderar att en gällande hemförsäkring finns på den aktuella adressen.

8.2 Uppsåt eller grov oaktsamhet

Försäkringsersättningen kan bli reducerad helt eller delvis i det fall den/de försäkrade (under punkt 1.2 ovan) har vållat skadan uppsåtligen eller med grov oaktsamhet.

9. SKADEVÄRDERINGSREGLER

 • Antikviteter, konstverk, och samlingar av alla slag: Värderas till gällande marknadspris
 • Smycken och andra föremål av ädelmetall: Värderas till nypris för motsvarande föremål. Är föremålet begagnat, värderas föremålet till återanskaffningspriset för motsvarande begagnade föremål.
 • Datorer, surfplattor och datorutrustning: Värderas till nypris för motsvarande föremål med 10% avdrag för varje påbörjat år, maximalt 80% avdrag.
 • Mobiltelefon: Värderas till motsvarande nypris med 20% avdrag för vart påbörjade år efter 1 år, maximalt 80% avdrag.
 • Vit- och brunvaror: Värderas till nypris för motsvarande föremål med 10 % avdrag för vart påbörjade år efter 7 år, dock maximalt 80% avdrag.
 • Cykel/elcykel: Värderas till nypris för motsvarande föremål med 20 % avdrag för vart påbörjade år efter 5 år, dock maximalt 80 % avdrag.
 • Annat lösöre: Värderas till nypris för motsvarande föremål med avdrag för värdeminskning på grund av ålder och slitage.

I det fall föremålets värde utgör mer än 75% av nypris, görs inget åldersavdrag.

 • Lösöre som är defekt eller inte längre är i bruk värderas till sitt marknadsvärde.

10. SKADEANMÄLAN

Anmälan om skada eller uppkommen tvist ska utan dröjsmål anmälas till FUAB Kundservice

Epost: assa@fuab.com

Telefon: 08 – 520 056 82

11. PERSONUPPGIFTER

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter. GDPR gäller i hela EU och har till syfte att skydda din personliga integritet vilken vi också vill värna om i vår verksamhet. De personuppgifter vi inhämtar om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund. Uppgifter som kan komma ifråga är till exempel namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Uppgifterna kommer också att användas för att utvärdera och fatta beslut om innehåll och utformning av försäkringar samt för marknadsanalyser. För sådana ändamål kan vi komma att lämna personuppgifter till bolag som vi samarbetar med. För de fall vi har upplysnings-skyldighet gentemot myndighet, kommer vi att lämna ut de uppgifter myndigheten begär att få ta del av. Uppgifterna kommer också att användas för att ge dig information om våra tjänster i övrigt.

Om du önskar information om vilka uppgifter vi har om dig har du rätt att beställa en kopia av dessa. Du har även rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas.

12. UPPSÄGNING AV GRUPPFÖRSÄKRING

Försäkringsskyddet upphör i det fall gruppförsäkrings-avtalet sägs upp av försäkringstagaren eller för-säkringsgivaren.

Försäkrad kan sägas upp från gruppförsäkringen på grund av vållande av skada genom uppsåt eller grov oaktsamhet eller vid frekvent återkommande skadeanmälningar.

13. ÖVERKLAGANDE AV SKADEREGLERINGSBESLUT

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet för att reda ut eventuella missförstånd. Är du fortfarande inte nöjd med beslutet kan du alltid få det omprövat.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)

Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon nr: 08-508 860 00, hemsida: www.arn.se, e-postadress: arn@arn.se

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS NÄMND FÖR RÄTTSSKYDDSFRÅGOR

Hit kan du vända dig när det gäller överklagande av beslut i rättsskyddsfrågor.

Postadress: Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon nr: 08-522 787 20, hemsida: forsakringsnamnder.se

KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrås postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm, telefon nr: 0200-22 58 00, webbsida: konsumenternasforsakringsbyra.se, e-post via webbformulär.

ALLMÄN DOMSTOL

En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol.

14. TILLÄMPLIG LAG

För denna försäkring gäller försäkringsavtalslagen (2005:104), lag om försäkringsdistribution (2018:1219) samt svensk lag i övrigt. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta försäkringsavtal eller frågor med anknytning till avtalsförhållandet skall avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

15. DEFINITIONER

 • Leverantör

Företag (juridisk person) som försäkrad anlitat för genomförande av leverans eller utförande av tjänst. Leverantören ska ha avtal med försäkringstagaren och ha auktoriserats tillträde till försäkringsstället av försäkringstagaren.

 • Abonnemangstid

En obruten följd av månatliga förnyelser av låsabonnemang till vilket denna försäkrings är ansluten.

FÖRSÄKRINGSGIVARE

W. R. Berkley Insurance AG svensk filial, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm, org. nr 516410-2070. www.berkleyforsakring.se

Klagomålsansvarig: Skadechef, W. R. Berkley Insurance AG svensk filial

berkley.sverige@wrberkley.com,

telefon: 08-410 337 00

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

Denna försäkring förmedlas av FörsäkringsUtveckling Sverige AB (FUAB), Box 380 44, 100 64 Stockholm, telefon 08-5200 5676

Hoppa över

Innan du börjar

Leta reda på din aktiveringskod i Yale In-home-avsnittet i din Yale Access-app innan du börjar. Mer information finns i vårt hjälpcenter.

Hoppa över

Använda tjänsten

När tjänsten är aktiverad kan du få paket levererade innanför dörren och andra tjänster utförda hemma av våra betrodda partner.