Yale In-Home vilkår og betingelser

VILKÅR FOR BRUK

1. GENERELT

1.1

Disse brukervilkårene ("Vilkårene") gjelder i forbindelse med at ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, org.nr. 556034-3161, Box 70340, 107 23 Stockholm, post.no.openingsolutions@assaabloy.com, telefonnummer +47 21 93 18 03 ("ASSA ABLOY") leverer kontroll- og styringstjenesten ”In-Home services” for enkelte av ASSA ABLOYs godkjente digitale låser ("Digital Lås") via en tilhørende app ("Tjenesten"). Formålet med tjenesten er å gi brukere av Tjenesten muligheten til over avstand å gi tredjeparter tilgang til sitt hjem for å levere produkter og/eller tjenester til brukeren gjennom å bruke midlertidige engangskoder som genereres i appen.

2. VILKÅR FOR Å BLI BRUKER

2.1            

For å bruke Tjenesten må du være minst 18 år og/eller for øvrig ha myndighet til å inngå avtaler samt akseptere å bli bundet av Vilkårene. Du må også ha en Digital Lås montert i ditt hjem.

2.2            

Ved å opprette en konto og bruke Tjenesten godkjenner og aksepterer du Vilkårene.

2.3            

Du er innforstått med og godkjenner at tjenester som leveres av tredjeparter, leveres på de vilkårene som du godkjenner direkte med en slik tredjepart. De tjenester som leveres av slike tredjeparter, er på tredjepartens eget ansvar, og eventuelle spørsmål eller klager vedrørende slike tjenester skal rettes direkte til slike tredjeparter.

2.4           

Under din bruk av Tjenesten forplikter du deg til å ha en gyldig innboforsikring samt godkjenne å omfattes av den ekstraforsikringen som beskrives nærmere i Bilag 1, som ASSA ALBOY tegner til fordel for deg via ASSA ABLOYs samarbeidspartner. Du er kjent med at ekstraforsikringen ikke er en erstatning for en gyldig hjemforsikring.

3. GENERELT OM TJENESTEN

3.1            

Tjenesten består i at du kan kontrollere aktiviteter gjennom din Digitale Lås, samt at du kan kontrollere, ved å godkjenne/avslå, hvem som får tilgang, og når, til ditt hjem via din Digitale Lås.

3.2            

De funksjonene som tilbys gjennom Tjenesten, kan variere fra tid til annen. Funksjonene innebærer at du kan overvåke, kontrollere og styre din Digitale Lås, herunder funksjoner som muliggjør at en tredjepart får tilgang til ditt hjem for å levere produkter og/eller tjenester.

3.3            

ASSA ABLOY vil dessuten kunne tilby deg nye funksjoner gjennom Tjenesten. Slike nye funksjoner kan være forbundet med egne vilkår. Om du ønsker å aktivere en slik funksjon, må du godkjenne de vilkårene som gjelder for den funksjonen.

3.4            

Det er bare mulig å ha én (1) Digital Lås installert pr. hjem ved bruk av Tjenesten. Videre kan Tjenesten kun benyttes på én (1) mobiltelefon/enhet.

3.5            

Tjenesten kan kun anvendes for den hjemmeadressen som du har angitt ved registrering, eventuelt en oppdatert hjemmeadresse som du på et senere tidspunkt har registrert som gjeldende hjemmeadresse. ASSA ABLOY tar intet ansvar for leveranser som ikke har latt seg gjennomføre som følge av at du ved bestilling av det aktuelle produktet eller den aktuelle tjenesten har angitt en annen leveringsadresse enn den adressen som er korrekt og registrert hos ASSA ABLOY.

3.6            

Bruk av Tjenesten kan medføre at en alarm på den aktuelle hjemmeadressen, som er integrert i Tjenesten, automatisk slås av i forbindelse med at en tredjepart gis tilgang ved levering. Ved bruk av en ikke-integrert alarm er du som bruker ansvarlig for at alarmen deaktiveres i forbindelse med levering. Dersom du ønsker at alarmen skal aktiveres igjen ved låsing av den Digitale Låsen er du selv ansvarlig for at dette skjer.      

3.7            

Du er ansvarlig for at Tjenesten brukes aktsomt slik at tyveri eller skade kan unngås eller begrenses i størst mulig grad. Dersom du ikke har tilfredsstilt aktsomhetskravet ved bruk kan erstatningen settes ned eller bortfalle helt. For forsikringer gjelder det et alminnelig aktsomhetskrav.

Dersom du for eksempel har husdyr hjemme er du ansvarlig for å forebygge risiko for skade, eller at husdyret på annen måte forstyrrer og vanskeliggjør leveringen i forbindelse med at en tredjepart er gitt tilgang til den aktuelle hjemmeadressen.

3.8            

ASSA ABLOY kan sende deg tilbud gjennom Tjenesten, SMS, e-post eller på annen måte. Markedsføring som retter seg direkte mot deg som bruker skal oppfylle de krav som stilles gjeldende lovgivning og etiske retningslinjer. Gjennom å opprette en konto hos ASSA ABLOY samtykker du til at ASSA ABLOY kan sende deg tilbud. Om du ikke lenger ønsker å motta slike tilbud må du informere ASSA ABLOY skriftlig om dette.

3.9            

Samtlige immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenesten tilhører ASSA ABLOY. Du får en ikke-eksklusiv og ikke viderelisensierbar rett til å anvende Tjenesten utelukkende til de formål som er angitt i Vilkårene, og i samsvar med relevant lovgivning.

 

4. REGISTRERING

4.1

For å kunne anvende Tjenesten må du først opprette en konto (registrering). Registreringen krever informasjon om din Digitale Lås, navn, hjemmeadresse, e-post, telefonnummer, personlig passord og betalingsinformasjon.

4.2

Nr du har registrert deg for Tjenesten vil du motta en e-post som bekrefter din registrering og inneholder en forespørsel om aktivering av din konto. E-posten inneholder en lenke som du må klikke på for å aktivere din konto.

5. ØVRIGE STEG FOR Å KUNNE ANVENDE TJENESTEN 

5.1

Tjenesten forutsetter at den Digitale Låsen og den tilhørende appen er installert på en korrekt måte, og at låsen kommuniserer med din gateway, som anskaffes separat.

5.2

For å kunne anvende Tjenesten må du koble din registrerte konto til din gateway gjennom serienummeret (QR-koden) på din gateway.

5.3

For å kunne anvende Tjenesten må den tilhørende appen være installert på en mobiltelefon med tilgang til internett. For at Tjenesten skal fungere må mobiltelefonen være tilkoblet internett. ASSA ABLOY tar ikke ansvar for mangler ved Tjenesten forårsaket av internett eller annet kommunikasjonsnett som Tjenesten formidles over.

5.4

For at Tjenesten skal fungere, kreves det at du har gjort alle nødvendige installasjoner på en korrekt måte på mobiltelefonen.

5.5

Du bærer selv ansvaret for å laste ned appen som hører til din Digitale Lås, samt for å registrere konto i denne appen. ASSA ABLOY tar ikke ansvar for Tjenesten om du ikke har en fungerende Digital Lås og tilhørende app.

5.6

I visse tilfeller kan meldinger slik som push-varsler og lignende kreves for Tjenestens funksjonalitet.

5.7

Du bærer selv ansvaret for å velge sikre passord for din brukerkonto, tilhørende app samt brukerkode (User-code, 4-sifret kode) som du bruker for å bekrefte fjerntilgang/åpning. Du bærer også ansvaret for at du treffer alle nødvendige tiltak for å holde samtlige passord og brukerkoden hemmelig. Det er ikke tillat å la en tredjepart å bruke din konto eller å få tilgang til Tjenesten.

5.8

Du bærer ansvaret for all bruk av Tjenesten og for at din innloggingsinformasjon beskyttes mot uberettiget tilgang. Du bærer også ansvaret for å beskytte din mobiltelefon mot uberettiget bruk. Om du oppdager at en tredjepart har fått tilgang til ditt passord eller din brukerkode, skal du bytte kode/passord samt kontakte ASSA ABLOY på +47 21 93 18 03 eller via de øvrige kontaktopplysningene angitt i punkt 1.1 for å få ytterligere instruksjoner for hvordan du skal forhindre uberettiget bruk av Tjenesten.

6. OPPDATERING AV PROGRAMVARE

Tjenesten kan kun fungere fullt ut dersom oppdateringer av programvare i den Digitale Låsen, gateway og/eller app som ASSA ABLOY leverer innenfor rammene av tjenesten, installeres innen rimelig tid. ASSA ABLOY er ikke ansvarlig for feil som oppstår i Tjenesten, og skader som oppstår, som følge av at du unnlater å laste ned og/eller på en korrekt måte installere oppdateringer som leveres.

7. IKKE-TILLATT BRUK

7.1

Det er ikke tillatt å kopiere, modifisere, distribuere eller publisere innhold som leveres av ASSA ABLOY. For eget personlig bruk er det likevel tillatt å laste ned, kopiere og lagre informasjon fra ASSA ABLOY. Det er heller ikke tillatt å benytte seg av tilbud på en utilbørlig måte eller å misbruke Tjenesten på annen måte.

7.2

Det er ikke tillatt å registrere feilaktig informasjon i Tjenesten eller anvende informasjon fra en tredjepart uten vedkommendes tillatelse.

7.3

Det er ikke tillatt å anvende Tjenesten for å komme inn i eller få tilgang til hjem uten tillatelse, på en ulovlig måte eller på annen måte anvende Tjenesten på en måte som er ulovlig eller ikke tillatt.

8. AVTALETID OG AVSLUTNING AV TJENESTEN

8.1

Tjenesten starter den datoen du mottar bekreftelse på ditt kjøp av Tjenesten. Tjenesten gjelder deretter løpende og fornyes automatisk etter tretti (30) kalenderdager med en ny abonnementsperiode på tretti (30) kalenderdager ("Abonnementsperiode"). For hver fornyede Abonnementsperiode vil du bli trukket for avgiften for den neste Abonnementsperioden i samsvar med punkt 9.2.

8.2

Du kan når som helst velge å avslutte din konto og din bruk av Tjenesten gjennom å velge "Avregistrere konto" eller tilsvarende funksjon i Tjenesten, eller gjennom å kontakte ASSA ABLOY via kontaktinformasjonen som er angitt i punkt 1.1. Din mulighet til å anvende Tjenesten vil da opphøre etter utløpet av den Abonnementsperioden du avsluttet Tjenesten i. ASSA ABLOY tilbakebetaler ikke abonnementsavgifter som allerede er trukket.

9. AVGIFT FOR TJENESTEN

9.1

Avgiften for Tjenesten er den månedsavgiften som gjaldt på tidspunktet du registrerte deg for Tjenesten i samsvar med punkt 4 ("Abonnementsavgift"). Videre kan trafikkavgifter til din mobiloperatør eller internettleverandør påløpe.

9.2

Du vil bli trukket for Abonnementsavgiften gjennom den betalingsmetoden som du anga da du registrerte deg for Tjenesten. Abonnementsavgiften blir trukket automatisk den første dagen av hver Abonnementsperiode såfremt du ikke innen den tid har avsluttet Tjenesten i samsvar med punkt 8.2.

9.3

Vi forbeholder oss retten til å endre den datoen som Abonnementsavgiften trekkes etter punkt 9.2 dersom datoen som din neste Abonnementsperiode starter, faller på en helgedag eller ikke inntreffer hver måned (f.eks. 30. februar).

9.4

Om din bruk av Tjenesten starter med en kostnadsfri testperiode, vil du bli trukket for Abonnementsavgiften på den første dagen i din første avgiftsbelagte Abonnementsperiode med mindre du informerer ASSA ABLOY om at du ikke vil fortsette å bruke Tjenesten, senest ett døgn (24 timer) innen testperioden er over.

9.5

Du forplikter deg til å ha tilstrekkelige midler tilgjengelig for å dekke Abonnementsavgiften på tidspunktet den forfaller til betaling.

9.6

Gjennom Tjenesten vil du kunne bli tilbudt spesifikke tjenester og andre tilbud fra ASSA ABLOY som kan kreve betaling. Du vil i slike tilfeller bli opplyst særskilt om dette.

10. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du er informert om at ASSA ABLOY vil behandle visse personopplysninger vedrørende deg i samsvar med ASSA ABLOYs personvernerklæring ("Personvernerklæring"), som er vedlagt Vilkårene som Bilag 2.

11. FEIL ELLER MANGLER

11.1

Ved feil eller mangel i Tjenestene skal du uten opphold kontakte ASSA ABLOY og avvente videre instruksjoner.

11.2

ASSA ABLOY bærer ikke ansvar for mangler i Tjenesten forårsaket av internett eller annet kommunikasjonsnett som Tjenesten formidles gjennom. ASSA ABLOY bærer heller ikke ansvar for Tjenesten om du ikke har en fungerende Digital Lås og tilhørende app.

12. FORCE MAJEURE

ASSA ABLOY er ikke ansvarlig for forsinkelse eller tap som skyldes omstendigheter som ASSA ABLOY eller ASSA ABLOYs underleverandører ikke kontrollerer, og som vesentlig forvansker oppfyllelsen av den aktuelle forpliktelsen, eller som medfører at oppfyllelsen av forpliktelsen ikke er økonomisk forsvarlig.

13. AVTALEBRUDD OG ANSVAR

13.1

ASSA ABLOY har når som helst rett til å stenge og/eller avslutte din brukerkonto om du bryter Vilkårene eller ellers anvender Tjenesten på en måte som kan påføre ASSA ABLOY eller tredjepart skade. Du skal i så fall umiddelbart opphøre å bruke Tjenesten og fjerne Tjenesten fra enheter hvor den er installert. Du vil da ikke lenger kunne styre tilgangen til ditt hjem via den Digitale Låsen.

13.2

ASSA ABLOY bærer intet ansvar for skader, herunder følgeskader, dersom Tjenesten ikke fungerer som den skal, på grunn av: (a) feilaktig installering eller bruk i henhold til Vilkårene, (b) feil i den Digitale Låsen dersom denne er levert av en tredjepart, (c) at du håndterer Tjenesten på en feilaktig måte, eller (d) tredjeparts oppførsel eller unnlatelse som ASSA ABLOY ikke har ansvar for (f.eks. feil eller mangler i internettilkobling).

13.3

ASSA ABLOY bærer intet ansvar overfor deg eller tredjepart for noen type av krav relatert til tyveri, hærverk, personskade eller annen type skade forårsaket av tredjepart som du har gitt tilgang til ditt hjem gjennom Tjenesten.

14. ENDRING AV VILKÅRENE ELLER TJENESTEN

14.1

ASSA ABLOY forbeholder seg retten til når som helst å implementere endringer vedrørende Tjenesten eller Vilkårene.

14.2

Dersom ASSA ABLOY skal implementere en endring vedrørende Tjenesten eller Vilkårene som kommer til å ha en negativ innvirkning på deg som bruker, vil ASSA ABLOY informere deg om endringen senest seksti (60) dager før endringen trer i kraft, og gi deg mulighet til å avslutte Tjenesten innen endringen trer i kraft. ASSA ABLOY forbeholder seg retten til å implementere endringen innen en kortere tidsperiode dersom det kreves av sikkerhetsårsaker eller juridiske årsaker. Dersom du ikke velger å si opp Tjenesten senest tretti (30) dager etter at endringen trer i kraft, og deretter fortsetter å anvende Tjenesten, anses du for å ha akseptert endringen.

15. ØVRIG

15.1

I henhold til angrerettloven (LOV-2014-06-20-27) har du rett til å angre ditt kjøp av Tjenesten innen fjorten (14) dager fra dagen du mottok bekreftelse på ditt kjøp av Tjenesten, og å få refundert allerede betalt Abonnementsavgift. Vennligst kontakt ASSA ABLOY ved hjelp av kontaktinformasjonen i punkt 1.1 dersom du ønsker å benytte deg av din angrerett. Du kan også benytte Barne- og familiedepartementets angrerettskjema som er tilgjengelig på departementets nettsider. Du har likevel ikke rett til å angre ditt kjøp etter dette punktet dersom du begynner å anvende Tjenesten innen fjorten (14) dager fra du mottok bekreftelse på ditt kjøp av Tjenesten. Gjennom å opprette en konto og anvende Tjenesten samtykker du til at du gis tilgang til Tjenesten umiddelbart og at du dermed mister din lovfestede angrerett.

15.2

ASSA ABLOY har rett til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser etter Vilkårene.

15.3

Du har ikke rett til å overdra dine rettigheter og plikter etter disse Vilkårene uten ASSA ABLOYs skriftlige samtykke.

15.4

Disse Vilkårene begrenser ikke dine rettigheter som forbruker i samsvar med ufravikelig forbrukerrettslig lovgivning.

15.5

Ved tvist mellom ASSA ABLOY og deg som bruker skal partene i første omgang søke å løse tvisten gjennom forlik.

15.6

Dersom partene ikke blir enige, kan tvisten bringes inn for forliksrådet eller domstolene.

15.7

Tvister om Vilkårene eller din bruk av Tjenesten skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler.


RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden er behandlingsansvarlig for personopplysningene du gir oss. Vi beskytter dine personopplysninger, så husk å ikke gi oss mer personlig informasjon enn nødvendig.

Vi kan behandle dine personopplysninger med det formål å levere og administrere In-Home-tjenesten. Vi kan også behandle dine personopplysninger for markedsføring av våre tjenester og produkter. Du har alltid mulighet til å velge bort videre markedsføring fra oss.

På vårt personvernsenter kan du lese mer om informasjonskapsler og til hvilke formål vi kan behandle personopplysningene dine og hvilke personopplysninger vi behandler.


FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSVILKÅR –YALE DOORMAN (TJENESTER OG LEVERANSER TIL HJEMMET)

2019-08-01

I tillegg til disse vilkårene gjelder reglene i den svenske forsikringsavtalelovens (2005:104) aktuelle deler. Ved tolkning har reglene i disse vilkårene forrang fremfor reglene i den svenske forsikringsavtaleloven, i den utstrekning det er mulig.

1. HVEM OMFATTES?

1.1 Forsikringstaker

ASSA ABLOY har tegnet en obligatorisk gruppeforsikring for innehavere av låsen Yale Doorman som har tegnet ASSA ABLOY-abonnementet "Tjenester og leveranser til hjemmet".
 

1.2 Forsikret

 • Månedsabonnent ("Abonnenten") på lås i henhold til punkt 1.1
 • Husholdningsmedlemmer registrert på samme adresse som abonnenten
 • Abonnentens barn eller ektefelle/samboer som er husholdningsmedlemmer, men folkeregistrert på en annen adresse på grunn av delt foreldreansvar

2. HVOR GJELDER FORSIKRINGEN?

Forsikringen gjelder på adressen der abonnementslåsen er installert.

3. NÅR GJELDER FORSIKRINGEN?  

Forsikringen gjelder i samme periode som forsikringstakeren abonnerer på "Tjenester og leveranser til hjemmet". Ved oppsigelse av abonnementet opphører forsikringen å gjelde.

4. HVA OMFATTES AV FORSIKRINGEN?

4.1 Skader som omfattes av den forsikredes hjemforsikring

4.1.1 Egenandelforsikring ved tyveri

Forsikringen erstatter den forsikredes egenandel med hensyn til hjemforsikringen ved tyveri på forsikringsstedet i samsvar med punkt 2 ovenfor i forbindelse med tjeneste utført av en leverandør.

4.1.2 Egenandelforsikring ved all-risk-skade

Forsikringen erstatter den forsikredes egenandel for hjemforsikringen ved plutselig og uforutsett skade på løsøre forårsaket av en leverandør. Skaden skal være forårsaket av den aktuelle hendelsen.

4.1.3 Rettshjelpsforsikring

Forsikringen gjelder når hjemforsikringens erstatningsbeløp for rettshjelp er uttømt. Forsikringen gjelder bare for tvist med en leverandør angående erstatning for tyveri eller all-risk-skade. Forsikringstakeren plikter å melde tvisten til sitt hjemforsikringsselskap.

4.2 Skader som ikke omfattes av den forsikredes hjemforsikring

4.2.1 Tyveri

 • Omfang

Forsikringen gir erstatning for tap av løsøre på grunn av tyveri som har inntruffet på et forsikringssted i henhold til punkt 2 ovenfor, og som skjedde i forbindelse med tjeneste utført av en leverandør, der det kan sannsynliggjøres at tyveriet ble begått av en person som er ansatt hos eller opptrer på vegne av leverandøren.

Tyveri eller tap skal alltid politianmeldes, og kopi av anmeldelsen skal legges ved skademeldingen.

 • Egenandel

Forsikringen gjelder uten egenandel

4.2.2 All risk

 • Omfang

Forsikringen gjelder for plutselig og uforutsett skade på løsøre forårsaket av en leverandør. Skaden skal være forårsaket av den aktuelle hendelsen.

 • Egenandel

Forsikringen gjelder uten egenandel.

4.2.3 Rettshjelpsforsikring

En tvist skal i første omgang alltid meldes til hjemforsikringsselskapet. Forsikringen gjelder i tilfeller der hjemforsikringens rettshjelpsdel ikke omfatter tvist med en leverandør. Forsikringen gjelder bare for tvister med en leverandør angående erstatning for tyveri eller skade ut over erstatningen som er utbetalt, eller som kan utbetales gjennom denne forsikringen.

4.2.3.1 Kvalifiseringsregler

 • Rettshjelpsforsikring kan gis dersom hendelsene eller omstendighetene som ligger til grunn for tvisten, har oppstått i den perioden forsikringen har vært gjeldende og det ikke har gått over tre år siden da. Med "tvist" mens et krav som har blitt avvist helt eller delvis.
 • Forsikringen gjelder for hendelser eller omstendigheter som ligger til grunn for tvisten, som har skjedd i Norden, og som kan prøves som sivilsak for tingrett, lagmannsrett eller høyesterett, eller tilsvarende domstoler i et annet land i Norden.

4.2.3.2 Krav om representant

For at forsikringen skal gjelde, må du representeres av en representant i tvisten. Representanten må være egnet med hensyn til kravene loven stiller til representanten, og være
 1. advokat eller assisterende jurist ved et advokatbyrå, eller
 2. en annen person som oppfyller kravet til egnethet. Berkley har rett til å be om en rådgivende uttalelse vedrørende representanters egnethet i henhold til Svensk Försäkrings prosedyrer.

4.2.3.3 Kostnader

Du kan få erstatning for følgende kostnader hvis de er nødvendige og rimelige, og du ikke kan få dem betalt av motparten:
 
 • Representantens gebyrer og kostnader. Gebyrer gis for rimelig tidsbruk.
 • Kostnader for utredning før rettsbehandling, forutsatt at utredningen er bestilt av din representant.
 • Kostnader for beviser i rettsbehandling.
 • Rettsbehandlingskostnader som du pålegges å betale motparten etter at tvisten er avgjort.

4.2.3.4 Betalingsregel

Erstatning utbetales til din egen representant for dine egne erstatningsberettigede kostnader når saken er ferdigbehandlet, i den utstrekning erstatningen ikke er utbetalt til motparten etter gjennomføring av en dom eller lignende. Hvis du blir eller kan bli erstatningspliktig overfor flere parter, har vi rett til å fordele den gjenværende forsikringserstatningen.
 

4.2.3.5 Egenandel

Ved rettshjelp er egenandelen SEK 5000 + 10 % av kostnadene som overstiger SEK 5000.
 

4.3 Begrensning i tilfelle den forsikrede helt mangler gjeldende hjemforsikring

Dersom den forsikrede ikke har en gyldig hjemforsikring, dekker denne forsikringen skade eller tap i samsvar med 4.2.1 og 4.2.2 med redusert erstatningsbeløp.

5. FORSIKRINGSBELØP

5.1 Egenandel for hjemforsikringen

Hvis skade eller tap i henhold til 4.1.1 og 4.1.2 kan erstattes gjennom den forsikredes hjemforsikring, erstatter denne forsikringen egenandelen for hjemforsikringen opptil maksimalt SEK 5000 per skade.

5.2 Tyveri eller all-risk-skade

Hvis skade eller tap i henhold til 4.2.1 og 4.2.2 kan erstattes gjennom den forsikredes hjemforsikring, gjelder denne forsikringen med et maksimalt forsikringsbeløp på SEK 25000 per skade.
 
Hvis hjemforsikring mangler helt i henhold til 4.3, gjelder denne forsikringen med et maksimalt forsikringsbeløp på SEK 5000 per skade.

5.3 Rettshjelpsforsikring

For tvister som dekkes av denne forsikringen, gjelder et maksimalt forsikringsbeløp på SEK 250000 per tvist og SEK 500000 totalt for alle tvister som dekkes av denne forsikringen. Begrensningen gjelder i løpet av abonnementsperioden.

6. UNNTAK

Forsikringen gjelder ikke for
 
 • Skader som kan erstattes gjennom annen forsikring, garanti eller avtale.
 • Skader forårsaket av andre enn leverandøren.
 • Skader eller tvister som har oppstått utenfor gjeldende forsikringsperiode i henhold til punkt 3 ovenfor.
 • Tapt eiendom.
 • Tyveri av eller skade på motorkjøretøy eller båt.
 • Eiendom som tilhører andre enn de forsikrede, inkludert eiendom som tilhører et bestemt selskap, handelsselskap, aksjeselskap eller annen juridisk person, selv om eiendommen helt eller delvis forvaltes av den forsikrede.

7. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN

Erstatningen i henhold til punkt 4.2.1 og 4.2.2 fastsettes til det beløpet det koster Berkley å

 • reparere skader, eller
 • kjøpe tilbake tilsvarende gjenstander i henhold til markedsverdien på skadetidspunktet

Berkley bestemmer hvilke av disse alternativene som skal velges, og hvilken reparatør eller leverandør som skal velges.

8. AKTSOMHETSKRAV, FORSETT ELLER GROV UAKTSOMHET

8.1 Normal aktsomhet

Den forsikrede skal så langt det er mulig forhindre at skader inntreffer. Nøkler og koder må for eksempel oppbevares og håndteres på en sikker måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til dem. Dører skal holdes låst og vinduer lukket. Vi anbefaler at en gjeldende hjemforsikring finnes for den aktuelle adressen.

8.2 Forsett eller grov uaktsomhet

Forsikringserstatningen kan reduseres helt eller delvis dersom den/de forsikrede (under punkt 1.2 ovenfor) har forårsaket skaden med hensikt eller ved grov uaktsomhet.

9. SKADEVURDERINGSREGLER

 • Antikviteter, kunstverk og samlinger av alle slag: Verdsettes til gjeldende markedspris
 • Smykker og andre gjenstander av edelt metall: Verdsettes til nypris for tilsvarende gjenstander. Hvis gjenstanden er brukt, verdsettes den til anskaffelsesprisen for tilsvarende brukte gjenstand.
 • Datamaskiner, nettbrett og datautstyr: Verdsettes til nypris for tilsvarende gjenstander med 10 % fradrag for hvert påbegynte år opptil maksimalt 80 % fradrag.
 • Mobiltelefon: Verdsettes til tilsvarende nypris med 20 % fradrag for påbegynte etter 1 år opptil maksimalt 80 % fradrag.
 • Hvitevarer og elektronikk: Verdsettes til nypris for tilsvarende gjenstand med 10 % fradrag for påbegynte etter 7 år opptil maksimalt 80 % fradrag.
 • Sykkel/el-sykkel: Verdsettes til nypris for tilsvarende gjenstand med 20 % fradrag for påbegynte etter 5 år opptil maksimalt 80 % fradrag.
 • Annet løsøre: Verdsettes til ny pris for tilsvarende gjenstander med fradrag for verdireduksjon på grunn av alder og slitasje. Dersom gjenstandens verdi utgjør mer enn 75 % av nypris, anvendes ikke aldersfradrag.
 • Løsere som er mangelfullt eller ikke lenger er i bruk, verdsettes til markedsverdi.

10. SKADEMELDING

Melding om skade eller tvist skal meldes til FUABs kundeservice uten forsinkelse.

E-post: assa@fuab.com

Tlf.: +46 (0)8 520 056 82

11. PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR), annen gjeldende lovgivning og myndighetsforskrifter. GDPR gjelder i hele EU og har som formål å beskytte personvernet ditt, en målsetning også vi deler. Personopplysningene vi samler inn om deg, er nødvendige for at vi skal kunne administrere forsikringen, oppfylle våre avtaleforpliktelser og oppfylle ønskene du har som kunde. Aktuelle opplysninger er for eksempel navn, adresse, personnummer, telefonnummer, e-postadresse samt forsikringsrelaterte personopplysninger. Opplysningene vil også bli brukt til å evaluere og ta beslutninger om innhold og utforming av forsikringer og til markedsanalyser. For slike formål kan vi komme til å utlevere personopplysninger til selskaper vi samarbeider med. I tilfeller der vi har en plikt til å utlevere opplysninger til myndighetene, vil vi gi de personopplysningene myndighetene ber om å få. Opplysningene vil også bli brukt til å gi deg informasjon om våre tjenester mer generelt.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg, har du rett til å bestille en kopi av disse. Du har også rett til å motta ytterligere informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles.

12. OPPSIGELSE AV GRUPPEFORSIKRING

Forsikringsbeskyttelsen opphører dersom gruppeforsikringsavtalen sies opp av forsikringstakeren eller forsikringsgiveren.

Den forsikrede kan utestenges fra gruppeforsikringen dersom vedkommende har forårsaket skade ved forsett eller grov uaktsomhet, eller innleverer hyppige gjentatte skadekrav.

13. KLAGE PÅ SKADEVURDERINGSBESLUTNING

Kontakt alltid først personen som har behandlet saken, for å klargjøre eventuelle misforståelser. Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med beslutningen, kan du alltid få den vurdert på nytt.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)

Hvis du har fått saken din behandlet på nytt og fremdeles ikke er fornøyd, har du muligheten til å kontakte Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tlf.: +46 (0)8508 860 00, web: www.arn.se, e-postadresse: arn@arn.se

DET SVENSKE FORSIKRINGSFORBUNDETS NEMND FOR RETTSHJELPSSPØRSMÅL

Her kan du henvende for å klage på beslutninger i rettshjelpsspørsmål.

Postadresse: Box 24067, 104 50 Stockholm, tlf.: +46 (0)8522 787 20, web: forsakringsnamnder.se

KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ

Konsumenternas Försäkringsbyrå gir privatpersoner uavhengig og gratis veiledning om pensjon, forsikring og skadevurdering, men behandler ikke tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrås postadresse: Box 24215, 104 51 Stockholm, besøksadresse: Karlavägen108, Stockholm, tlf.: +46 (0)20022 58 00, web: konsumenternasforsakringsbyra.se, e-post via nettskjema.

ALLMENN DOMSTOL

En forsikringstvist kan i de fleste tilfeller også behandles av en alminnelig domstol.

14. GJELDENDE LOV

For denne forsikringen gjelder den svenske forsikringsavtaleloven (2005: 104), den svenske loven om forsikringsdistribusjon (2018: 1219) og svensk lov generelt. Tvister angående tolkning eller anvendelse av denne forsikringsavtalen eller forhold knyttet til avtaleforholdet skal avgjøres av en svensk domstol i henhold til svensk lov.

15. DEFINISJONER

 • Leverandør

Selskap (juridisk person) som den forsikrede har anvendt for utførelse av en leveranse eller tjeneste. Leverandøren skal ha en avtale med forsikringstakeren og fått godkjent tilgang til forsikringsstedet av forsikringstakeren.

 • Abonnementsperiode

En uavbrutt følge av månedlige fornyelser av låsabonnement som denne forsikringen er tilknyttet.

FORSIKRINGSGIVER

W. R. Berkley Insurance AG svensk filial, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm, org.nr. 516410-2070. www.berkleyforsakring.se

Klageansvarlig: Skadesjef, W. R. Berkley Insurance AG svensk filial

berkley.sverige@wrberkley.com

tlf.: +46 (0)8 410 337 00

FORSIKRINGSFORMIDLER

Denne forsikringen er formidlet av FörsäkringsUtveckling Sverige AB (FUAB), Box 380 44, 100 64 Stockholm, tlf.: +46 (0)8 5200 5676.

Hopp over

Før vi setter i gang

Ha aktiveringskoden fra din lås-app klar før du registrerer deg. Dette gjør vi for å sikre oss at din dørlås støtter Yale In-Home. Har du behov for hjelp, ta kontakt med vår kundeservice for mer informasjon.

Hopp over

Bruk av tjenesten

Når du har aktivert Yale In-Home, kan du handle varer på nettet og få pakkene levert innenfor døren av våre leveransepartnere.